Varta V23GA bat(12B) Alkaline 1шт (04223 101 401)

Код: U0003224